Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bochni
ul. gen. Tadeusza Jakubowskiego 3
32-700 Bochnia
tel./fax:  14 612 69 75
               14 611 33 39
               14 612 61 65
 

Komisje Rady Nadzorczej

W ramach Rady Nadzorczej działają dwie komisje stałe:

Komisja Rewizyjna

1.
Iwona Czyżycka
- Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
2.
Stanisława Chrobak
3.
Janusz Śliwa

Zakres działalności Komisji Rewizyjnej:

1. Opiniowanie przedstawianych przez Zarząd projektów planów finansowo – gospodarczych i okresowych
    sprawozdań finansowych.
2. Dokonywanie na zlecenie Rady Nadzorczej badania sprawozdania finansowego i przedstawianie Radzie
    wniosków w sprawie zatwierdzenia bilansu i rachunku zysków i strat.
3. Opiniowanie wniosków Zarządu w sprawach:
    a) zmian zatwierdzonych planów finansowo - gospodarczych,
    b) zmian wysokości stawek opłat eksploatacji za lokale i odpisów na fundusz remontowy,
    c) przeznaczenia wolnych środków – których przeznaczenie nie jest zastrzeżone do decyzji innych organów
        statutowych Spółdzielni,
   d) w innych sprawach finansowych dotyczących działalności Spółdzielni,
4. Opiniowanie projektów regulaminów z zakresu rozliczeń finansowych oraz problematyki finansowej.
5. Przygotowywanie opinii w sprawach związanych z kierowanymi przez członków do Rady Nadzorczej
    odwołaniami, skargami i wnioskami w zakresie działalności komisji.
6. Przeprowadzanie kontroli w zakresie realizacji wniosków i uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawach
    z zakresu działania komisji.
7. Opracowywanie projektów rocznych planów komisji oraz sprawozdań w zakresie wykonywanych czynności.
8. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Radę Nadzorczą.
 
 
Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

1.
Mieczysław Tadel
- Przewodniczący Komisji GZM
2.
Jerzy Betleja
3.
Andrzej Chojecki

Zakres działalności Komisji GZM:

1. Przeprowadzanie okresowych kontroli w zakresie:
    a) realizacji planów remontów,
    b) rozliczenia zużycia wody w zasobach Spółdzielni,
    c) realizacji wniosków i uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawach z zakresu działania komisji,
2. Opiniowanie przedstawionych przez Zarząd projektów planów działalności Spółdzielni w zakresie remontów
    zasobów i gospodarki zasobami mieszkaniowymi.
3. Opiniowanie projektów regulaminów i innych przepisów wewnętrznych Spółdzielni w zakresie spraw
    techniczno – eksploatacyjnych,
4. Przygotowywanie opinii w sprawach związanych z kierowanymi przez członków do Rady Nadzorczej
    odwołaniami, skargami i wnioskami w zakresie działalności komisji.
5. Opracowywanie projektów rocznych planów pracy komisji oraz sprawozdań w zakresie wykonywanych
    czynności.
6. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Radę Nadzorczą.
 
 
 
 
Copyright © 2024 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bochni. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates